Õppekorralduse alused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Heidi Plumberg International OÜ õppekorralduse alused

 


 1. Koolitusele registreerumine
 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis vastava koolituse registreerimisvormil või kirjutades tugi@uskumused.ee. Registreerumise järgselt tuleb kinnitus registreerumise kohta osaleja e-kirja aadressile. Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja astunud seega lepingulisse suhtesse Heidi Plumberg International OÜ (edaspidi HPI).
 • Koolitusele registreerunul palume koolituse vältel kogu õppeprotsessis aktiivselt osaleda.
 • Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
 • Heidi Plumberg International OÜ’l on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades sellest kõiki koolitusele registreerunuid esimesel võimalusel.
 1. Õppemaks
 • Koolitustasu tasutakse Heidi Plumberg International OÜ poolt väljastatud koolitusarve alusel, arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole. Arve saadetakse e-posti teel.
 • Koolituse eest on võimalik tasuda kas täielikult või osaliselt kinkekaardiga.
 • Koolitustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või kokkulepitud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu.
 • Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on HPI õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
 1. Koolitusest loobumine, katkestamine
 • Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused vms), siis saab osaleja liituda mõne järgmise grupiga. Koolituse edasilükkamine on võimalik ainult üks kord. Vajadusel võib HPI küsida uuesti liitumise korral osalejalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
 • Juhul kui osaleja katkestab koolituse ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on osaleja kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis HPI poolt väljastati.
 • Koolitusest loobumine enne koolituse algust: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult HPI e-kirja teel tugi@uskumused.ee.
 • kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 100% koolitustasust;
 • kui loobumisest teatatakse 2-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 75 % koolitustasust;
 • kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei tagastata;
 • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte osalemisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest (sõltumata sellest, kas arve on eelnevalt tasutud või mitte).
 • kui õppija on saanud kätte ja avanud kursuste digitaalset sisu õppekeskkonnas, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.
 1. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
 • HPI-l on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja või telefoni teel esimesel võimalusel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.
 • Koolituse edasilükkumisel registreeritakse osaleja vastastikusel kokkuleppel järgmisesse gruppi. Juhul kui see ei sobi, siis tagastatakse osalejale makstud koolitustasu.
 1. Õppemaks ja tulumaksu tagastus
 • Heidi Plumberg International OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. HPI-le tasutud koolituse õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksu tagastus (Tulumaksuseadus § 26).
 • Tulumaksu tagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on Heidi Plumberg International OÜ-le vastavad andmed (k.a. isikukood) esitatud.
 1. Õppekvaliteet

          Heidi Plumberg International OÜ koolitaja Heidi Plumberg on usaldusväärne professionaal, kes arvestab koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.

           Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

 • Heidi Plumberg on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõttemajanduse juhtimise ja väliskaubanduse õppesuunal ning tal on majandusmagistri kraad. Ta on saanud ka Tartu Ülikooli Haridusteaduskonnas täiskasvanute koolitamise teaduskraadi. Samuti on Heidi Plumberg läbinud Estonian Business Schoolis (EBS) ärimentori koolituse. Heidi Plumbergi töökogemus ja täienduskoolitused toetavad ja rikastavad Heidi Plumberg International OÜ koolituste läbiviimist. Heidi Plumbergil on ettevõtlus kogemust üle 22 aasta.
 • Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt, toetudes samas Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik haridusstrateegia “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”).
 • Õppekeskkonna sobivuse tagab see, et õpe toimub veebipõhiselt, kus on õppijatele tagatud kõik digitaalsed õppevahendid. Õppija saab salvestatud moodulite ja materjalide abil valida enda jaoks sobiva aja ja koha, kuna koolituse materjale läbitöötada.
 • Koolituse jooksul kogutakse osalejatelt tagasisidet ning koolituse lõpus ja/või vahepeal täidavad osalejad lühikese eneseanalüüsi sisaldava tagasisideankeedi. Kogutud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.
 • Õppijatele, kes on õppetöö läbinud täies mahus ja täitnud tagasisideankeedi, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus e-postiga või saadetakse paberkandjal allkirjastatud tunnistus postiga.
 1. Muud tingimused
 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Heidi Plumberg International OÜ-le. Koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Heidi Plumberg International OÜ kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
 • OÜ-l on õigus kliendile koolitusteenuse osutamisest keelduda kliendi varasema ebakorrektse maksekäitumise tõttu või kui kliendil on olnud vahejuhtumeid varasematel kursustel, mis häirivad rahulikku õpikeskkonda.
 • OÜ-l on õigus keelduda koolitusteenuse osutamisest ilma põhjendusi esitamata.

Kursusele registreerudes ja arve tasumisega nõustub klient Heidi Plumberg International OÜ õppekorralduse alustes toodud tingimustega.

Küsimuste korral pöörduda aadressile tugi@uskumused.ee

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 


 • HPI pakuvad erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus osalejate isikuandmetega.
 • Isikuandmed on andmed, mida HPI kogub üksikisikuga või asutustega sõlmitud lepingu täitmisel või nendega ühenduse võtmiseks.
 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Heidi Plumberg International OÜ (edaspidi HPI).
 • HPI kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejateks on HPI juhatus ja lepingulised töötajad, kellel on vastavad volitused.
 • Koolitusel osalejal on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad tema isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks HPI töötleb osalejate isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda aadressile tugi@uskumused.ee

HPI kogub osalejate kohta järgmisi andmeid:

 • Kontaktandmed (nimi, e-kiri, telefon, maksja aadress), amet, asutus ning isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse, tõendi või tulumaksu tagastuse saamise jaoks.
 • Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab HPI selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita osaleja ja HPI vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks).
 • Osalejate kontaktandmeid kasutab HPI vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt HPI poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, infokiri jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui osaleja on andnud meile selleks nõusoleku. Infokirja saajal on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, klikates infokirja lõpus olevale lingile (unsubscribe) või saates vastavasisulise e-kirja aadressile tugi@uskumused.ee

HPI töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus;
 • varasemalt läbitud HPI koolitused;
 • makstud koolitustasud (HPI kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks);
 • Koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab HPI, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus).
 • Amet ja asutus – amet ja asutus on vajalik HPI meetodi leviku kaardistamiseks ja aruandluseks Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes rahastab osasid HPI tegevussuundi vastava riikliku haridusuuenduse elluviimiseks.
 • HPI töötleb kliendi andmeid tagasisideankeetides, et saada tagasisidet oma koolituste kohta. Hindame osalejate arvamust ning ankeetide abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini osalejate ootusi meie suhtes.

HPI  jagab osalejate isikuandmeid järgmiselt:

Koolitusel osalejate kohta edastab HPI registreerimisvormil esitatud andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-kiri, amet ja asutus, isikukood jm) koolitust läbiviivale koolitajale.

Haridus- ja Teadusministeeriumiga koolitustel osalejate üldstatistikat (s.t. koolitustel osalejate üldarv, asutuste ja ametite nimetusi ja koondarvu, mis ei ole mõeldud osalenud isikute identifitseerimiseks).

HPI säilitab isikuandmeid

Lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Õigus tutvuda andmetega

Osalejal on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, saates vastavasisulise avalduse e-kirja aadressile tugi@uskumused.ee